Obsługa prawna

Aby nasze działania były kompletne i mogły spełnić oczekiwania naszych klientów do obsługi technicznej, administracyjnej i księgowej dochodzi także obsługa prawna. Zarządca nieruchomości zajmuje się więc rejestracją wspólnoty mieszkaniowej w określonych urzędach państwowych (co wiąże się m.in. z nadaniem indywidualnego numeru REGON, NIP, stworzeniem rachunku bankowego).

Ważna dokumentacja prawna

By dana wspólnota mieszkaniowa mogła poprawnie funkcjonować musi opierać swoje działania na czynnościach zgodnych z prawem , potwierdzonych pisemnie. Zarządzanie nieruchomościami zakłada więc także przygotowywanie i zawieranie umów, które ustalają warunki korzystne dla obu stron (np. umowy z firmami zewnętrznymi na wykonywanie określonych usług w zakresie remontów, konserwacji itp.).
Staramy się również opracowywać uchwały i inne akty normatywizujące dla konkretnego obiektu i jego mieszkańców, aby zasady na jakich funkcjonuje były jasne, nie sprawiały późniejszych kłopotów i nie narażały na straty finansowe.

Reprezentowanie w urzędach państwowych

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to także wykonywanie innych, ważnych zadań, takich jak ubezpieczanie obiektów i budowli od różnych wypadków (np. zalania, ognia i innych zdarzeń losowych), co zapewnia bezpieczeństwo zarówno właścicielom związku, jak i poszczególnym lokatorom.
Nasi specjaliści podejmują się reprezentowania klientów przed wszystkimi organami państwa (administracji państwowej, samorządowej) we wszelkich niezbędnych sprawach.
Administrowanie nieruchomościami, którego podejmuje się nasz młody zespół, obejmuje przede wszystkim Wrocław i okolice.

DLA-WSPÓLNOTY.PL ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCAMI JAKUB SZPIEGOWSKI

UWAGA !!! - zmiana adresu do doręczeń: ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów

Siedziba: ul. Olbrachtowska 30/3, 54-063 Wrocław

NIP: 6112549326, REGON: 022300430